Villa KuddbyÄng 

Villa KuddbyÄng är ett HVB-hem för åtta flickor som öppnade upp verksamheten under sommaren 2014. KuddbyÄng ligger knappt två mil utanför Norrköping med närhet till skog och natur, skola och det mindre samhället Östra husby.

Villan är inredd i ett skolhus från 60-talet. Här finns det stora och ljusa utrymmen för samvaro, enskilda samtalsrum, besöksrum, mötesrum, musikrum, TV-rum, datarum och ett stort härligt kök att umgås i. Varje flicka som bor hos oss har sitt enskilda rum med sin basutrustning för att skapa en trivsam, hemlik miljö där de kan nå de uppsatta målen för HVB-vistelsen på bästa sätt. Dessutom har vi en utrustad idrottshall och närhet till både stall och annan fritidsverksamhet.

Vi har etablerat ett bra samarbete och dialog med skola, föreningar och enskilda privatpersoner på Vikbolandet för att skapa en meningsfull hel dag för flickorna som bor hos oss. Till skolan blir man skjutsad eller så åker man skolbuss. Det är ungefär 5 minuters bilväg till skolan.

Vi verkar för att stärka varje flickas möjligheter att flytta hem genom att ge flickorna verktyg för att hantera sin livssituation samtidigt som vi jobbar med att stärka familjernas möjligheter att möta flickornas behov. Vi vill att flickan och hennes nätverk ska bli bättre rustade med kunskap, strategier, färdigheter och förmågor som gör att de återigen kan bo tillsammans som en familj.

Målgrupp

Vår målgrupp är flickor i åldern 12 till 16 år som placeras på frivillig grund enligt Socialtjänstlagen (SoL) alternativt tvingande enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Flickorna har ofta psykosocial problematik vilket inte sällan beror på relationsproblem av olika grad i förhållande till sina föräldrar och andra nära anhöriga samt umgänge i "fel" kretsar. Vi tar gärna emot flickor med annan kulturell bakgrund där hedersproblematik kan vara en av orsakerna till flickans relationsproblem med vuxna. Mycket av detta resulterar i att flickorna har slutat att följa de vuxnas gränser. Vi tar också emot flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD eller med riskbeteenden såsom kriminalitet, eller begynnande droganvändning. Andra problemområden kan vara olika sorters självskadebeteende.

Vi tar emot akutplaceringar och placeringar med behov av barnpsykologisk utredning.

Att bo hos oss

Så tar vi emot flickorna

Vi vill skapa en så bra start från början med flickor som har funderingar på att flytta till oss under en tid. Genom att ses innan och tala om behov och önskemål kan vi på bästa sätt nå de förväntningar flickan och familjen har. Det är också viktigt i måluppfyllelsen för behandling och boende.

Studiebesök och samtal

Innan flytt till Villa KuddbyÄng sker så tycker vi det är bra om flickan har varit på besök med anhörig och placeringsansvarig person inom socialtjänsten. Flickan och familjen får möjlighet att se närmiljöer, lokaler, tilltänkt rum, träffa personal och eventuella andra flickor. Vid besöket informerar vi flickan och anhörig om rutiner och hur en dag kan se ut på Villa KuddbyÄng. Information om skolmöjligheter ges och även möjlighet att besöka Vikbolandsskolan. Vi vet dock av erfarenhet att det ibland kan var svårt att genomföra dessa besök innan placering. Det kan bero på snabba placeringsbeslut eller geografiska hinder. 

Önskemål och målsättning av behandling

Efter studiebesöket tror vi att det är viktigt att flickan och familjen ges plats för tankar och funderingar, frågor om boende och vård. Vi står till förfogande och svarar gärna på frågor under den tiden. Familjen kan då även delge önskemål om behandling och behov som flickan och anhöriga kan ha. Då kan vi, innan inskrivning, förbereda och ta de vårdkontakter, skolkontakter eller andra kontakter som behövs.

Inskrivning

När flickan och föräldrarna eller anhörig tillsammans med placerande socialtjänst beslutat sig  för Villa KuddbyÄng genomför vi ett inskrivningssamtalet. Vid inskrivning sker ett samtal med tilltänkt kontaktperson (personal på Villa KuddbyÄng) och föreståndare, där information om situationen för just den specifika flickan ges. Vårdplan och genomförandeplan påbörjas och slutförs inom en månad och skickas till ansvarig socialtjänst. Till en början bereds flickan tid att landa på boendet och tillsammans med flickan byggs succesivt hennes dagliga aktivitetsschema upp.

Kvalitetsindex

SSIL har genomfört utvärderingar av våra placeringar under 2019. Hela dokumentet kan laddas ner här. Sammanfattning kan ses nedan.

Kontaktuppgifter KuddbyÄng

Postadress:  
Kuddby skola, Villa KuddbyÄng
61033 Vikbolandet                                                        

Telefon: 011-300 40 20
Mobil 1: 0769-470202
Mobil 2: 0769-450203

Email: kuddbyang@actitreat.se

Kontakta oss