Borggård

Borggård är ett stort nyrenoverat stenhus i tre våningar. Här bor flickorna i mindre enheter med hög personaltäthet. Det finns flera rum för samvaro, aktiviteter, samtal och möten. Flickornas rum är stora och ljusa. Varje flicka som bor hos oss har sitt enskilda rum med sin basutrustning för att skapa en trivsam, hemlik miljö där de kan nå de uppsatta målen för HVB-vistelsen på bästa sätt. 

 

Finspång har två högstadieskolor, Grosvadsskolan och Nyhemsskolan. Den senare har även grundsärskola samt träningsskola. Båda dessa är kommunala skolor. Flickorna boende på Borggård HVB skrivs in i någon av dessa kommunala skolor, med hänsyn till familjens önskemål. Till skolan får man skjuts eller tar skolbussen. Den första tiden och vid behov är vår personal med flickan i skolan hel- eller deltid. 

Vi verkar för att stärka varje flickas möjligheter att flytta hem genom att ge flickorna verktyg för att hantera sin livssituation samtidigt som vi arbetar med att stärka familjens möjligheter att möta flickornas behov. Vi vill att flickan och hennes nätverk ska bli bättre rustade med kunskaper, strategier, färdigheter och förmågor som gör att de återigen kan bo tillsammans som en familj.

 

Målgrupp

Vår målgrupp är flickor i åldern 12 till 16 år som placeras på frivillig grund enligt Socialtjänstlagen (SoL) alternativt tvingande enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Borggård HVB tar emot flickor med omfattande problematik. Det kan handla om utåtagerande beteende, ofta i kombination med andra svårigheter. Boendet är uppdelat i mindre enheter, då en del flickor behöver befinna sig i ett mindre sammanhang med hög personaltäthet. Syftet med placering i verksamheten är initialt att bryta destruktiva beteenden och därefter behandla de svårigheter som finns. Det övergripande målet är att flickan ska flytta hem och ha en fungerande relation till sin familj/sitt nätverk, fungerande struktur och rutiner i sin vardag, fungerande skolgång, ha förmåga att se hur hennes eget beteende påverkar henne själv och hennes omgivning samt ha förmåga att hantera detta.

Vi tar också emot flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD eller med riskbeteenden såsom kriminalitet, eller begynnande droganvändning. Andra problemområden kan vara olika sorters självskadebeteenden.

Vi tar emot akutplaceringar och placeringar med behov av barnpsykologisk utredning.

Att bo hos oss

Så tar vi emot flickorna

Vi vill skapa en så bra start från början med flickor som har funderingar på att flytta till oss under en tid. Genom att ses innan och tala om behov och önskemål kan vi på bästa sätt nå de förväntningar flickan och familjen har. Det är också viktigt i måluppfyllelsen för behandling och boende.

Studiebesök och samtal

Innan flytt till Borggård sker så tycker vi det är bra om flickan har varit på besök med anhörig och placeringsansvarig person inom socialtjänsten. Flickan och familjen får möjlighet att se närmiljöer, lokaler, tilltänkt rum, träffa personal och eventuella andra flickor. Vid besöket informerar vi flickan och anhörig om rutiner och hur en dag kan se ut på Borggård. Information om skolmöjligheter ges och även möjlighet att besöka skolan. Vi vet dock av erfarenhet att det ibland kan var svårt att genomföra dessa besök innan placering. Det kan bero på snabba placeringsbeslut eller geografiska hinder. 

Önskemål och målsättning av behandling

Efter studiebesöket tror vi att det är viktigt att flickan och familjen ges plats för tankar och funderingar, frågor om boende och vård. Vi står till förfogande och svarar gärna på frågor under den tiden. Familjen kan då även delge önskemål om behandling och behov som flickan och anhöriga kan ha. Då kan vi, innan inskrivning, förbereda och ta de vårdkontakter, skolkontakter eller andra kontakter som behövs.

Inskrivning

När flickan och föräldrarna eller anhörig tillsammans med placerande socialtjänst beslutat sig  för Borggård genomför vi ett inskrivningssamtalet. Vid inskrivning sker ett samtal med tilltänkt kontaktperson (personal på Borggård) och föreståndare, där information om situationen för just den specifika flickan ges. Vårdplan och genomförandeplan påbörjas och slutförs inom en månad och skickas till ansvarig socialtjänst. Till en början bereds flickan tid att landa på boendet och tillsammans med flickan byggs succesivt hennes dagliga aktivitetsschema upp.

Kontaktuppgifter Borggård

Postadress:
Borggård HVB
Skidbacksvägen 2
61275 Hällestad

Mobil 1: 073-522 22 68
Mobil 2: 076-318 95 71

Email: borggard@actitreat.se

Kontakta oss