Vår målgrupp

Vår målgrupp är flickor i åldern 12 till 16 år som placeras på frivillig grund enligt Socialtjänstlagen (SoL) alternativt tvingande enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Flickorna har ofta psykosocial problematik vilket inte sällan beror på relationsproblem av olika grad i förhållande till sina föräldrar och andra nära anhöriga samt umgänge i "fel" kretsar. Vi tar gärna emot flickor med annan kulturell bakgrund där hedersproblematik kan vara en av orsakerna till flickans relationsproblem med vuxna.

Mycket av detta resulterar i att flickorna har slutat att följa de vuxnas gränser. Vi tar också emot flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD eller med riskbeteenden såsom kriminalitet, eller begynnande droganvändning. Andra problemområden kan vara olika sorters självskadebeteenden.

Vi tar emot akutplaceringar och placeringar med behov av barnpsykologisk utredning.

Kontakta oss